โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วม Friends Get Friends
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
แนะนำเพื่อน
ลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม


เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ มอบสิทธิพิเศษให้คุณ เพียงแนะนำเพื่อนซื้อโครงการ

โครงการที่เข้าร่วม ได้แก่ 

เอ็ม โปรเจ็ค  คลิกชมรายละเอียดโครงการ
เมทริส  คลิกชมรายละเอียดโครงการ

เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น

1.ผู้แนะนำที่สนใจเข้าร่วมโปรโมชั่น Friends Gets Friends ต้องแจ้งความประสงค์กับฝ่ายขายของโครงการก่อนทำการแนะนำ
2.ผู้แนะนำจะต้องแนะนำให้กับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อห้องของบริษัทฯ มาก่อนเท่านั้น โดยผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ จะได้รับเช็คเงินสด ภายใน 60 (หกสิบ) วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว และจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
3.ในกรณีที่ผู้แนะนำไม่ประสงค์รับค่าแนะนำ สิทธิประโยชน์ที่ได้สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดให้กับผู้รับการแนะนำได้
4.ผู้แนะนำจะได้รับ Friends Gets Friends Voucher เป็นเช็คสั่งจ่ายชื่อผู้แนะนำ โดยมูลค่าที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
5.ผู้ได้รับค่าแนะนำจะต้องมารับเช็คภายใน 30วัน นับจากวันที่รับการติดต่อจากฝ่ายขาย ให้มารับเช็ค
6.ห้ามมิให้มีการเปลี่ยนชื่อผู้แนะนำ และ/หรือ ผู้ถูกแนะนำ หากได้มีการระบุไว้ในเอกสารยืนยันการแนะนำ และที่ได้ระบุไว้ในใบเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย Friends Get Friends ในครั้งแรกที่ทำการจองซื้อแล้ว
7.การจองซื้อโครงการฯ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องเป็นการแนะนำให้ผู้ถูกแนะนำจองซื้อห้องชุดจาก บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด หรือ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
8.ผู้แนะนำ ไม่สามารถแนะนำตัวเองในการจองซื้อ หรือเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย Friends Get Friends นี้ได้
9.บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหายต่อของรางวัลต่างๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าบริการและภาษี อันเกิดจากการแลกรับของรางวัลต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดจากการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
10.กรณีที่ผู้แนะนำ และ/หรือ ผู้ถูกแนะนำ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ campaign ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดรับเอกสารการแนะนำย้อนหลังใดๆ ทั้งสิ้น
11.การรับของรางวัลจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด และผู้ได้รับค่าแนะนำจะต้องขอรับรางวัลภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับจากวันที่รับการติดต่อจากบริษัทฯ เท่านั้น
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ในกรณีที่ได้พิจารณาและเห็นว่าการได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือการเข้าร่วม campaign ไม่ถูกต้องหรือทุจริต และให้ถือว่าการพิจารณาของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
13.ขั้นตอนและวิธีการร่วมกิจกรรมรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯฯ กำหนดไว้เท่านั้น
14.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการร่วมกิจกรรม ตลอดจนถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด
15.หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 116 1111

ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย : 1 มี.ค. – 31 ธ.ค. 2561

 

โทร 02 116 1111