เปย์หรือเท

เปย์ หรือ เท 6 คอนโดพร้อมอยู่ ราคาพิเศษ
นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ
เลือกโครงการที่สนใจ
โซนอื่นๆ
เอ็ม จตุจักร
มาเอสโตร 01 สาทร - เย็นอากาศ
มาเอสโตร 03 รัชดา - พระราม 9
มาเอสโตร 14 สยาม - ราชเทวี
มาเอสโตร 19 รัชดา 19-วิภา
รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
ลงทะเบียน
โครงการที่เข้าร่วม
โซนอื่นๆ

เงื่อนไข 

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 5 มิถุนายน 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563
 2. ผู้ซื้อจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ หลังทำสัญญาภายใน 30 วัน
 3. โปรโมชั่นสำหรับโครงการพร้อมอยู่ ที่เข้าร่วมแคมเปญ เปย์ หรือ เท เฉพาะโครงการ ดังนี้ 1.) เอ็ม จตุจักร 2.) มาเอสโตร01 สาทร-เย็นอากาศ 3.) มาเอสโตร03 รัชดา-พระราม9 4.) มาเอสโตร14 สยาม-ราชเทวี 5.) มาเอสโตร19 รัชดา19-วิภา 6.) รีเฟล็คชั่น จอมเทียน บีช พัทยา
 4. โปรโมชั่นอยู่ฟรี 3 ปี ลูกค้าต้องยื่นกู้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดอกเบี้ยเป็นไปตามกำหนดของสถาบันการเงิน โดยยึดตามวงเงินกู้ประเภทสินเชื่อเคหะ โดยจะต้องไม่เกิน 100% จากมูลค่าหน้าสัญญา กับธนาคารกรุงไทย (สาขา สำนักงานใหญ่) เท่านั้น  
 5. โปรโมชั่นอยู่ฟรี 3 ปี เฉพาะยูนิตที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจากธนาคารที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น  โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในวงเงินสินเชื่อเคหะแทนผู้ซื้อจำนวน 36 งวด อัตราการกู้ระยะเวลา 30 ปี โดยเป็นการออกเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้าให้ลูกค้าทั้งหมด 36 งวด รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 45วัน หากกรณีเช็คเกิดการชำรุด สูญหาย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 6. ส่วนลดสูงสุด 3 ล้านบาท หมายถึง ส่วนลดมูลค่า 3,000,000 บาท จำนวน 1 ยูนิต คือ ยูนิตเลขที่ 6B1-6 ประเภท 2ห้องนอน โครงการมาเอสโตร 01
 7. ผู้ซื้อสามารถเลือก โปรโมชั่นอยู่ฟรี 3 ปี หรือ โปรโมชั่นรับส่วนลดสูงสุด ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
 8. โปรโมชั่น ฟรีทุกค่าใช้จ่าย ประกอบไปด้วย 1.) ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 2.) ค่ากองทุน 3.) ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟ 4.1) ค่าส่วนกลาง 1 ปี เฉพาะลูกค้าที่เลือกรับโปรโมชั่น “เท” (ส่วนลด) 4.2) ค่าส่วนกลาง 3 ปี โดยยืดอัตราค่าส่วนกลาง ต่อ ตร.ม. รายโครงการ ณ วันที่ 28 พ.ค. 2563 คงที่ ระยะเวลา 3 ปี เฉพาะลูกค้าที่เลือกรับโปรโมชั่น “เปย์” (อยู่ฟรี 3 ปี)   5.) ค่าจดจำนอง (สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินเคหะ และไม่เกิน 1% ของมูลค่าหน้าสัญญา)
 9. เฉพาะโปรโมชั่น “เปย์” (อยู่ฟรี 3 ปี) ผู้ที่ทำการโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับ ชื่อที่ระบุอยู่ในเอกสารจองและทำสัญญาเท่านั้น
 10. การพิจารณามอบโปรโมชั่น ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด แต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นที่สุด
 11. บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงชั้นตอน ตลอดจนถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง หรือทางอ้อม ให้ถือเอาการตัดสินใจของบริษัทฯ เป็นที่สุด